Školní ulice 63, Osečná

Desatero předškoláka

….. aneb, co všechno bych měl umět, než půjdu do školy

1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT DOSTATEČNĚ FYZICKY ZDATNÉ A POHYBOVĚ VYSPĚLÉ

 • zachovávat správné držení těla (postavit se rovně)
 • běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu (v lese, na sněhu, v písku atd.)
 • být přiměřeně obratné (udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, jezdit na koloběžce, kole apod.)
 • být pohybově aktivní po delší dobu (10 min. a více)

 

2. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SAMOSTATNÉ V SEBEOBSLUZE

 • svléknout se, obléknout i obout (zapnout a rozepnout zip a knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si rukavice a čepici)
 • najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě
 • zvládat osobní hygienu (používat kapesník, umýt a osušit si ruce, používat toaletní papír)
 • zvládat drobné úklidové práce (posbírat a uklidit předměty a pomůcky na určené místo, připravit další pomůcky, srovnat hračky, uklidit po sobě odpadky apod.)
 • poznat si svoje věci a postarat se o ně (udržovat v nich pořádek)

 

3. DÍTĚ BY MĚLO MÍT PŘIMĚŘENÉ JAZYKOVÉ A ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

 • vyslovovat správně všechny hlásky
 • mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci
 • mluvit většinou gramaticky správně (užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek)
 • rozumět většině slov a výrazů běžně používaných v jeho prostředí
 • mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými

 

4. DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT KOORDINACI RUKY A OKA, JEMNOU MOTORIKU, PRAVOLEVOU ORIENTACI

 • zacházet s předměty denní potřeby, hračkami i pomůckami
 • zvládat činnost s drobnějšími předměty (drobné korálky, malé stavebnice)
 • správně držet tužku
 • vést stopu tužky, pastelu nebo štětce plynule, bez většího tlaku, vybarvovat bez přetahování
 • označit si svůj výkres značkou, písmenem, popř. zkoušet napsat celé jméno hůlkovým písmem
 • napodobit základní geometrické tvary
 • rozlišovat pravou a levou stranu ( může chybovat)
 • upřednostňovat užívání pravé nebo levé ruky při kreslení nebo v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

 

5. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNÉ ROZLIŠOVAT ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY

 • rozlišovat podstatné znaky předmětů (barvy, tvary, pozadí atd.)
 • skládat obrázky z několika tvarů
 • nalézat rozdíly na dvou obrázcích, doplňovat detaily, postřehnout změny na obrázku i ve skutečnosti
 • rozlišovat zvuky
 • skládat slova z několika slabik, sluchově rozlišit na slabiky, rozeznávat počáteční hlásku ve slově, vytleskat slabiky ve slově

6. DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT JEDNODUCHÉ LOGICKÉ, MYŠLENKOVÉ A POČETNÍ OPERACE

 • ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet
 • vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do deseti
 • porovnat počet prvků ( určit, co je více a co méně )
 • rozpoznat odlišné tvary a tělesa ( kruhový, čtvercový atd.)
 • rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů, nacházet společné a rozdílné znaky
 • třídit, řadit a seskupovat předměty podle daných vlastností
 • řešit jednoduché rébusy, hádanky a labyrinty
 • rozumět časoprostorovým pojmům ( nahoře, dole nad, pod, dříve, později ), pojmům označujícím velikost, hmotnost ( těžký, lehký, velký, krátký atd )

 

7. DÍTĚ BY MĚLO MÍT DOSTATEČNĚ ROZVINUTOU POZORNOST A PAMĚŤ

 • udržovat soustředěnou pozornost na činnosti po dobu alespoň 10 – 15 minut
 • věnovat se i činnostem, které pro ně nejsou aktuálně zajímavé a které mu byly zadány
 • záměrně si pamatovat, co vidělo a prožilo, zážitky reprodukovat
 • znát říkadla, básničky a písničky
 • postupovat při činnostech podle pokynů
 • pracovat samostatně

 

8. DÍTĚ BY MĚLO BÝT PŘIMĚŘENĚ CITOVĚ A SOCIÁLNĚ VYSPĚLÉ A SAMOSTATNÉ

 • být po určitou část dne bez problémů odloučeno od rodičů
 • chovat se kontrolovaně, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládat své pocity (reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu, přizpůsobit se konkrétní činnosti nebo situaci)
 • znát základní společenská pravidla (pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazovat kontakty s dětmi i dospělými
 • chovat se k dětem přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělit se o hračky, pomůcky, dobroty, rozdělit úkoly, být spravedlivý ve hře)
 • brát ohledy na druhé
 • dodržovat ve skupině daná a zažitá pravidla, řídit se pokyny

 

9. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNO VNÍMAT PŘIMĚŘENÉ LULTURNÍ PROJEVY A PROJEVOVAT SE V TVOŘIVÝCH ČINNOSTECH

 • pozorně naslouchat nebo sledovat se zájmem představení jemu určená
 • zúčastňovat se dětských zábavních akcí
 • vyprávět, co vidělo, slyšelo, určit co jej zaujalo
 • znát pohádky a příběhy, mít své oblíbené hrdiny, zajímat se o knihy a časopisy
 • znát písně, básně a říkadla, zpívat je a rytmizovat
 • kreslit, malovat, modelovat, tvořit
 • hrát tvořivé a námětové hry

 

10. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNO SE PŘIMĚŘENĚ ORIENTOVAT VE SVÉM PROSTŘEDÍ

 • vyznat se ve svém prostředí (doma, ve školce), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí ( vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště apod.)
 • zvládat běžné praktické činnosti (vyřídit krátký vzkaz, říci si co potřebuje, ptát se na to, čemu nerozumí)
 • vědět, jak se má chovat (doma, ve školce, u lékaře, v čekárně, v obchodě, při setkání s neznámými lidmi)
 • uvědomovat si možná nebezpečí (znát základní pravidla silničního provozu)
 • mít základní poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě ( znát části těla, některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny, rozlišovat povolání)
 • mít základní povědomí o naší zemi ( města, hory, jazyk) i o existenci jiných stát