Školní ulice 63, Osečná

Náprava řeči

Naše škola poskytuje žákům s narušenou komunikační schopností možnost navštěvovat logopedický kroužek. Ten je určen dětem v mateřské škole i dětem navštěvující základní  školu. Obsahem nápravy je  gymnastika mluvidel, dechová i hlasová cvičení, artikulační cvičení k hláskám, grafomotorická cvičení spojená s říkadly,didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, fonematického sluchu, hry na posilování smyslu pro rytmus a rým. O individuální procvičování chybných hlásek se v mateřské škole stará paní vychovatelka  Jitka Sluková a na základní škole paní vychovatelka Dagmar Janíčková. Obě dvě jsou asistentky logopeda a pracují pod supervizí  logopeda  Mgr. Jiřiny Jehličkové ze Speciálně pedagogického  centra pro děti s narušenou komunikační schopností v Liberci a svého vzdělání dosáhli  absolvováním programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného na speciální pedagogiku – logopedii.

 

Náprava probíhá ve školce v dopoledních hodinách jednou týdně, ve škole každý den od 11.50 do 12.30 hod. a je zcela bezplatná.