Školní ulice 63, Osečná

Poplatky za ŠD

Platba  školní družiny činí 400,- Kč za první pololetí a 600,- Kč za druhé pololetí (je možno zaplatit více měsíců najednou)

Platbu je nutné uhradit do 15 dne daného měsíce

 Podle odst. 3, § 11, Vyhlášky č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a)  účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b)  účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

c)  účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře  

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Žádost o prominutí úplaty za ŠD