Školní ulice 63, Osečná

Vnitřní řád školní družiny

 

I. Přihlašování a odhlašování žáka

1. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy, jehož rozhodnutí je konečné.

2. Žáka přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky s uvedeným rozsahem docházky a způsobu odchodu ze školní družiny.

3. Odchylky od údajů vyplněných v přihlášce je nutno předem písemně oznámit písemně vychovatelce.

4. Pokud rodič nepředá písemné oznámení, žák nebude uvolněn. Mobilní telefony z bezpečnostních důvodů neslouží k uvolnění žáků z činnosti školní družiny.

5. Ze školní družiny si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu).

6. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16:00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit písemně.

7. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity. Žáky, kteří navštěvují kroužky ve škole, přebírá vedoucí kroužku a po skončení je předá vychovatelce

8. Dítě je možné odhlásit kdykoliv během roku (písemná žádost rodičů – viz dokumenty).

II. Provoz školní družiny

1. Činnost školní družiny je určena pro žáky 1. – 5. ročníku.Pro starší, dojíždějící žáky je zavedena v omezeném počtu ranní družina.

2. Rozvrh denního provozu a rozvrh činnosti školní družiny schvaluje ředitel školy.

3. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování, zejména formou odpočinkových relaxačních a zájmových činností, umožňuje žákům i přípravu na vyučování po předchozí dohodě s rodiči. Má tři oddělení s kapacitou 30 žáků.

4. Provozní doba školní družiny je ráno od 6:00 hod. do 8:00 hod. a dále od skončení vyučování do 16:00 hod. v budově ZŠ.

5. Z družiny žák může odcházet po obědě do 13:45 a po 14:45 hod. z důvodu plánovaných odpoledních aktivit (např. pobyt v přírodě, turistické vycházky, plánovaná činnost v družině apod.)

6. Školní družina využívá prostory školy, školního hřiště, počítačové učebny, auly.

7. Po skončení vyučování předává žáky vychovatelce učitelka na chodbě. V případě nepřítomnosti vychovatelky plní učitel funkci pedagogického dozoru nad žáky školní družiny.

8. Odhlášení obědů v případě nepřítomnosti žáka ve školní družině zajišťují rodiče. Na oběd jdou žáci školní družiny v doprovodu pedagogického pracovníka.

9. Žáci si odkládají aktovky a oděvy v šatně, dodržují pravidla hygieny a slušného chování, šetří zařízení školní družiny.

10. Pitný režim pro žáky školní družiny je zajišťován po obědě školní jídelnou.

11. Za přinesené hračky a mobilní telefony, které budou poškozeny nebo ztraceny, vychovatel nezodpovídá.

III. Chování žáků

1. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

2. Žáci se řídí pokyny vychovatelky školní družiny, pravidly školního řádu školy a školní družiny.

3. Osobní věci má každý žák označeny, ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned vychovatelce.

4. K zařízení školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení vybavení nahradí nebo opraví rodiče.

5. Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny, může být na návrh vychovatelky ředitelem školy z docházky do školní družiny vyloučen. Zákonný zástupce bude informován písemně s patřičným zdůvodněním.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným postupem a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

2. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech ve školní družině, ta jsou pak zapsána do knihy úrazů.

3. Při úrazu žáka vychovatelka zváží situaci a zajistí ošetření, zavolá rodiče, případně lékařskou pomoc.

4. Zákonný zástupce je povinen písemně informovat vychovatelku o zdravotním stavu žáka, případně jeho změně.

5. Během provozu školní družiny nevstupují rodiče z hygienických a bezpečnostních důvodů do prostor školní družiny. Individuální pohovory budou probíhat na základě osobní domluvy.

6. Všechny děti navštěvující školní družinu musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

V. Poplatek

1. Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitel školy ve výši 50 Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí předem za období září – říjen a leden – červen. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny.

2. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

V Osečné dne 6. 1. 2014                                                                  Mgr. Tomáš Johanovský

ředitel školy