dehaze

Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Informace pro rodiče

Pro koho je ŠD určena

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1.- 5. třídy. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.  Kapacita školní družiny je 100 dětí.

Přednostně jsou přijímáni žáci z nižších ročníků. Pokud se stav nenaplní, nabízíme volná místa starším dětem, až  do navýšení kapacity.

 

Poplatky za ŠD

Platba  školní družiny činí 400,- Kč za první pololetí a 600,- Kč za druhé pololetí (je možno zaplatit více měsíců najednou)

Platbu je nutné uhradit do 15. dne daného měsíce.

 Podle odst. 3, § 11, Vyhlášky č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a)  účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

b)  účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

c)  účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře  

a tuto skutečnost prokáže řediteli

 

Provozní doba ŠD

   
Pondělí 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Úterý 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Středa 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Čtvrtek 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Pátek 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod