Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Informace pro rodiče

Pro koho je ŠD určena

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1.- 5. třídy. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Kapacita školní družiny je 100 dětí. Přednostně jsou přijímáni žáci z nižších ročníků. Pokud se stav nenaplní, nabízíme volná místa starším dětem, až do navýšení kapacity.

Poplatky za ŠD

Platba školní družiny činí 400,- Kč za první pololetí a 600,- Kč za druhé pololetí (je možno zaplatit více měsíců najednou) Platbu je nutné uhradit do 15. dne daného měsíce. Podle odst. 3, § 11, Vyhlášky č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

Provozní doba ŠD

Pondělí 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Úterý 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Středa 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Čtvrtek 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod
Pátek 6:00 – 8:00 hod. 11:45 – 16:00 hod

ZŠ a MŠ Osečná | Informace pro rodiče