dehaze

Základní a Mateřská Škola Osečná

Volby do školské rady

Shromáždění oprávněných osob

Volební komise jmenovaná ředitelem školy Vám oznamuje, že volby do školské rady ZŠ a MŠ Osečná se uskuteční v úterý 25. 5. 2021 a 1. 6. 2021 od 6,00 do 8,00 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin. Volby se uskuteční ve vestibulu školy (hlavní vchod).

Voleb se mohou zúčastnit pouze tzv. „oprávněné osoby“, tedy zákonní zástupci nezletilých žáků. Volič má povinnost prokázat svou totožnost, pokud není volební komisi osobně znám.

 

Vyzýváme zákonné zástupce žáků k podání návrhů kandidátů na členy školské rady.

Návrhy kandidátů se podávají řediteli školy. Posledním dnem k podání návrhu je 17. 5. 2021.

 

Nominace kandidátů

1) Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.

2) Návrh musí obsahovat

a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

b) u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu

    trvalého bydliště,

c) podpis navrhovatele.

 

3) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

 

Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 18. 5. 2021.

Hlasovací lístky obdrží volič v místě voleb.

 

V Osečné dne 29. 4. 2021                                       Mgr. Milan Jánošík

                                                                                předseda volební komise

Návrh kandidáta do školské rady z řad zákonných zástupců žáků.docx