Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Přijímání dětí

Zápis

Zápis do naší mateřské školy na další školní rok probíhá první týden v měsíci květen.

Průběh zápisu

Rodiče či zákonní zástupci dítěte vyplní přihlášku dítěte, evidenční list a potvrzení o zdravotním stavu dítěte od svého dětského lékaře a v daném termínu ji odevzdají v ředitelně základní školy.

Dokumenty k zápisu

Všechny potřebné dokumenty k zápisu dětí do MŠ je možné si vyzvednout v horní školce nebo v ředitelně školy, nebo jsou ke stažení uložené v záložce dokumenty.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Osečná

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Povinně budou přijaty děti, které k 31. 8. daného roku dovrší věku pěti let a mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (Osečná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Chrastná)
 • Přednostně budou přijaty děti, které k 31. 8. daného roku dovrší věku čtyř let a mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (Osečná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Chrastná)
 • K předškolnímu vzdělávání budou dále přijaty děti, které k 1. 9. daného roku dovrší věku tří let a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (Osečná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Chrastná):
  • Dítě, které do 1. 9. daného roku dovrší věku tří let věku a v mateřské škole se již vzdělává sourozenec.
  • Dítě, které do 1. 9. daného roku dovrší věku tří let věku.
 • Z hlediska výše uvedených kritérií budou děti přijaty od věkově starších.
 • Škola může při přijetí k předškolnímu vzdělávání přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – např. zdravotní důvody zákonných zástupců apod. Při volné kapacitě mohou být přijaty děti z jiných obcí:
  • děti z obce, která nezřizuje vlastní mateřskou školu
  • děti z obce, která zřizuje vlastní mateřskou školu

Seznámení dětí s naší školkou

 • V letních měsících pořádáme informativní schůzku pro rodiče nově přijatých dětí, kde se dozví všechny důležité informace. Rodiče včas obdrží obálku s osobním pozváním.
 • V květnu se obvykle koná Den otevřených dveří, kdy je možné si školku prohlédnout a seznámit se s prostředím.
 • Také umožňujeme individuální návštěvu rodičům s dětmi v MŠ. Vždy ale po předchozí domluvě s učitelkami školky. Přijďte si pohrát a seznámit se s kamarády.

Zvykání na MŠ

 • Než Vaše dítě nastoupí do MŠ, doporučujeme postupné zvykání. To znamená dítě dávat do MŠ nejprve na kratší čas a postupně ho prodlužovat. (Začít třeba jen na dvě hodinky, s tím, že si jdete pohrát a postupně prodlužovat do oběda a odpoledne.)
 • Pro lepší adaptaci na MŠ umožňujeme též pobyt rodičů ve třídě společně se svým dítětem.
 • Děti si mohou samozřejmě přinést do MŠ svoji hračku, aby měly větší pocit jistoty a bezpečí. Drahé hračky či hračky typu zbraně do školky prosím nenoste.

Co by vaše dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání.
 • Vysmrkat se a používat kapesník.
 • Držet lžíci a umět se najíst.
 • Při jídle sedět u stolu.
 • Umět pít z hrnečku a skleničky.
 • Používat toaletu (pleny jsou nepřípustné).
 • Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

ZŠ a MŠ Osečná | Přijímání dětí